Страници

Biography / БиографияAnna Mihaylova
was born in the city of Burgas on the Black Sea, to a family with a long tradition in the musical arts. At the age of four she began to play the piano. Her first teacher was the well-known pedagogue Anna Raicheva. In 1989 Anna began her training under Elena Peeva in the school attached to the Musical College in Burgas. In 1994 she was accepted and awarded first place at the Musical College in Burgas. In 1995 Anna won second prize аt the International Piano Competition for young talents in Stresa – Italy; the event was followed by a number of concerts, public appearances and an interview for National Radio. In 1999, she became the Laureate of the International Competition for Czech and Slovak music in Varna, where the first prize she won was awarded among all the musical instruments participating in the competition. The same year, together with talented children from other schools in Bulgaria, Anna received congratulations from the Minister-President of Bulgaria at the official state gala evening. Similarly, she received a Diploma for her high achievements in the field of music from the Mayor of Burgas and a diploma for her musical achievements from the St. Nikola Foundation. Anna participated actively in charitable and festive concerts, organized by the Secondary School of Music "Prof. Pancho Vladigerov" in Burgas. She gave concerts as a soloist, piano accompanist and in chamber groups. She participated in the master classes of Prof. Paolo Pollice – Italy, Prof. Bozhidar Noev – Austria, Prof. Marialena Fernandes - Austria, and in their concluding concerts. After completing her secondary education she was accepted for the State Music Academy "Prof. P. Vladigerov" in Sofia in the class held by Prof. Stela Dimitrova and Ass. Prof. Daniela Andonova. In 2005 she performed her diploma concert, with which she marked the end of her classical training.
At that time, besides her performances as a pianist and in counterpoint with developments in the music industry, she became interested in computer music-making and sound recordings, specializing in Studio Sound Technology and Music Production at the Technical University of Sofia. The quest for the new, her partiality for jazz music, and also her meetings with teachers such as the composer Simo Lazarov, the musicologist Rozmari Statelova, the radio journalist Lachezar Tochev, the sound engineer Dimitar Vasilev encouraged her in her wish to change her style of music-making and in her work with sound in general.
In 2008 she was the pianist at the Grand Hotel Sheraton. Anna is a performer of different kinds of music – classical, jazz, pop, evergreens and other styles. With her refined musical taste she enhanced thematic activities, cocktail parties, weddings, company and private events as a soloist and in various musical configurations.
In 2008, 2010 and 2011 she participated actively in seminars of the Bulgarian Orff-Schulwerk Association and the Karl Orff Foundation – Germany, making a practical contribution to the music and dance education in the work of a music teacher.
Anna's motivation and thirst for knowledge in the field of musical art is reflected in her work as a teacher – her cherished vocation, as she continues to perfect her skills as a MUSICIAN.


Анна Михайлова
e родена в черноморския град Бургас в семейство с традиции в музикалното изкуство. На 4 години започва да свири на пиано. Нейна първа учителка е известният педагог Анна Райчева. През 1989г. започва обучението си в школата към Музикалното училище в гр.Бургас при Елена Пеева, 1994г. е приета на първо място в Музикалното Училище в гр.Бургас. През 1995г. печели 2-ра награда на Интернационалния пиано конкурс за млади таланти в гр.Стреза - Италия, събитието е последвано от множество концерти, публични изяви и интервю за Националното Радио. През 1999г., става лауреат на Интернационалния конкурс за Чешка и Словашка музика в гр. Варна, където спечелената първа награда е сред всички музикални инструменти участващи в конкурса. Същата година заедно с даровити деца от други училища от България, получава поздравление на тържествена гала вечер от Министър - Председателя на България, също така получава Грамота за високи постижения в областта на музиката от кмета на гр. Бургас и грамота за постижения в музикалното изкуство от Фондация Св. Никола. Активно участва в благотворителни и празнични концерти, организирани от СМУ "Проф.Панчо Владигеров" гр.Бургас. Концертира като солист, клавирен съпровод и в камерни състави. Участва в Майсторски класове при Проф. Паоло Поличе - Италия, Проф. Божидар Ноев - Австрия, Проф. Мариелене Фернандес и в заключителните им концерти. След завършване на средното си образование е приета в Държавна Музикална Академия "проф.П.Владигеров" гр.София в класа на Проф. Стела Димитрова и Доц. Даниела Андонова. През 2005г. изнася дипломния си концерт, с който бележи края на класическото обучение.
Наред с изпълнителската си дейност като артист и в контрапункт с теченията в музикалната индустрия, по това време започва да се интересува от компютърно музициране и звукозапис, специализира Звукостудийни Технологии и Продуцентсво към Технически Университет в гр. София. Търсенето на новото, афинитета към джаз музиката, както и срещите с преподаватели като композитора Симо Лазаров, музиколога Розмари Стателова, радиожурналиста Лъчезар Точев, инж. Димитър Василев влияят при желанието за промяна на стилa на музициране и въобще при работата със звук.
През 2008 г. е музикален артист в Гранд хотел Шератон. Анна е изпълнител на музика с разнороден характер – класическа, джаз, популярна, евъргрийн и др. Умее да украсява с музикален финес тематични мероприятия, коктейли, сватби, фирмени и частни събития като солист и в различни формации.
През 2008, 2010 и 2011 г. участва активно в семинари на „Българска Асоциация Орф-Шулверк” и „Фондация Карл Орф” – Германия, за приложение на музикално-танцовото възпитание в работата на музикалния педагог.
Мотивацията и любознателността в областта на музикалното изкуство намира отзвук в преподавателската дейност – любимо призвание, като продължава да се усъвършенства като МУЗИКАНТ.
Music by Anna Mihaylova

Търсене в този блог